Chứng nhận lãnh sự tại Áo

Chứng nhận lãnh sự tại Áo

Các giấy tờ của Áo cần nộp cho cơ quan công quyền Việt Nam cũng như các giấy tờ của Việt Nam cần nộp cho cơ quan công quyền Áo đều phải được chứng nhận lãnh sự.

Đại sứ quán Áo tại Hà Nội chứng nhận lãnh sự các giấy tờ Việt Nam cần sử dụng tại Áo.

Đại sứ quán Việt Nam tại Viên/ Áo chứng nhận lãnh sự các giấy tờ Áo cần sử dụng tại Việt Nam.

Đại sứ quán Áo tại Việt Nam không thể chứng nhận lãnh sự giấy tờ do Áo cấp, Quí vị phải thực hiện các bước chứng nhận lãnh sự tại Áo!

Đại sứ quán có thể chứng nhận lãnh sự cho các trường hợp sau:

  • Chứng thực chữ ký cá nhân
  • Chứng thực con dấu hoặc chữ ký của cơ quan hợp pháp hóa lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao

Xin Quí vị lưu ý, khi chứng thực con dấu hoặc chữ ký của cơ quan hợp pháp hóa lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán không đồng thời chứng thực nội dung của văn bản.

Một điều cần lưu ý nữa là giấy tờ của Áo luôn luôn phải được chứng nhận lãnh sự mới có giá trị sử dụng tại Việt Nam. Việc sao y bản chính một giấy tờ của Áo không đồng nghĩa và KHÔNG được phép dùng để thay thế việc chứng nhận lãnh sự.